Daftar Hitam penyedia barang/jasa
Nama RekananPeriode Efektif
CV.ARUM
Komanditer: AGUS PURWADI
Direktur: ENY SETYAWATI,SE
15 Februari 2013 - 15 Februari 2015
CV. PONDASI JAYA
Direktur: Nandhika Bertha
Direktur Utama: Syahrial
19 November 2013 - 19 November 2015
CV. AZ ZAHRA
DIREKTUR: ABDUL ROHMAN
KOMANDITER: UMI WIDIHASTUTI
06 Januari 2014 - 06 Januari 2016
CV. JALA MAJAPAHIT
DIREKTUR: M U L Y A D I
KOMANDITER: ABDUL ROHMAN
KOMANDITER: UMI WIDIHASTUTI
06 Januari 2014 - 06 Januari 2016
CV BINTANG SEMBILAN
DIREKTRIS: Hj. JUWANTRI
KOMANDITER: H. MUJIONO HS,ST
06 Januari 2014 - 06 Januari 2016
pt jayasentosa indah
DIREKTUR UTAMA: H. MUJIONO HS,ST
DIREKTUR: RUDYANTO HERMANSYAH,ST
KOMISARIS UTAMA: Hj. JUWANTRI
KOMISARIS: SARIF HIDAYAT
06 Januari 2014 - 06 Januari 2016
PT. KRIDA MEKAR SEJATI
Direktur: Ir. BAMBANG TRI JOKO
Komisaris: DEWI ANGGRAINI, S.Sos
31 Desember 2013 - 31 Desember 2015
PT. GHORIES
DIREKTUR: ZAINAL ABIDIN
Direktur Utama: KHOIRUL ANAM
13 Januari 2015 - 13 Januari 2017